Дигитализација за остварување на организациски и индивидуални цели

Дигитализација за остварување на организациски и индивидуални цели

1. Основа
- Што е дигитализација и кои се нејзините цели?
- Што е добро за организацијата, што за мене? Можност за синергија
- Меѓународни искуства
- Практичен пример

2. Успех
- Како да знаете што да дигитализирате? (кој делови од работата, со кои цели да се поврзат)
- Како да ги убедите другите што да се дигитализира (давање на предлози, предвидување на забелешките)
- Начини на дигитализација (организација, функции, департмани, индивидуалци)
- Мерење на дигитализацијата (парична, временска, квалитет, ефикасност)
- Практичен пример

3. Проблеми
- Отпор кон дигитализација (пасивен, активен, активности за надминување на отпорот)
- Луѓер, пари и време (предвидување на проблемите, активности за нивно надминување)
- Практичен пример

4. По обуката
- користење на темплејт за време на работата