Обуки за Ексел во соработка со Факултетот за елетротехника и информациски технологи

Во соработка со Факултетот за елетротехника и информациски технологи, СТАР-ДТ организира обуки за Ексел.

Обуката ги опфаќа следните теми:
• Стартување на програма за работа со табеларни пресметки. Опис на основната лента со алатки.
• Големина на Excel датотека, како и ограничувања на Excel работен лист
• Селектирање на ќелии, редици и колони, и нивно форматирање
• Вметнување и бришење на редици и колони
• Вметнување, бришење и копирање на работен лист
• Вметнување на заглавје и подножје во документ (header & footer)
• Уредување на страници
• Автоматско пополнување на податоци
• Спојување на ќелии
• Форматирање на ќелии, уредување на тип на податок, порамнување, задавање на рамки и боја
• Формати за броеви, датум, време, валута, проценти
• Условно форматирање
• Користење нa функции: sum, max, min, average, count
• Креирање формули, пресметка на проценти како даноци и маржи
• Pivot табели
• Поврзување со Word
• Вметнување и уредување на букви од Word Art
• Вметнување на слика
• Вметнување на графикони, работа со разни типови на графикони, уредување и изменување на графикони

По завршувањето на обуката, слушателите полагаат и се стекнуваат со соодветниот сертификат од Факултетот.