Кратко за нас

Друштвото за интелектуални услуги СТАР-ДТ постои од 2003 година, и е фирма која работи со палета од интелектуални услуги кои опфаќаат преведувачки услуги, лекторски услуги, едукативни ( за изучување странски јазици, деловна комуникација на различни теми од областа на деловното работење), рекреативни (фолклорни и танцови активности), неформално образование (организирање на тренинзи и обуки за вработени по фирми на меки деловни вештини.
 

Наша Визија


Да креираме свет на мотивирани, едуцирани и исполнети личности.
 

Наша Мисија

Посветеност кон создавање на баланс помеѓу физичкото и менталното преку едукативни, ре/креативни, и инспиративни активности.